Privacy

Hoveniersbedrijf Reuvers Tuinieren, gevestigd aan Veluwstraat 36, Ewijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Reuvers Tuinieren
Veluwstraat 36
6644 AE Ewijk
0487-521559 – bij geen gehoor spreek een bericht in of mail naar info@reuverstuinieren.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hoveniersbedrijf Reuvers Tuinieren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Locatiegegevens
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@reuverstuinieren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hoveniersbedrijf Reuvers Tuinieren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Hoveniersbedrijf Reuvers Tuinieren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hoveniersbedrijf Reuvers Tuinieren) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hoveniersbedrijf Reuvers Tuinieren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens > 90 dagen na beëindigen van samenwerking > Administratieve doeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden
Hoveniersbedrijf Reuvers Tuinieren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hoveniersbedrijf Reuvers Tuinieren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hoveniersbedrijf Reuvers Tuinieren gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoveniersbedrijf Reuvers Tuinieren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt

indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@reuverstuiniere.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hoveniersbedrijf Reuvers Tuinieren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hoveniersbedrijf Reuvers Tuinieren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@reuverstuinieren.nl

Leven doe je in je huis, maar ook in je tuin en die wordt een steeds belangrijker
onderdeel van de leefomgeving. De tuin is in wezen een verlengstuk van de woning.
Reuvers - Ontwerp

Ontwerp

Groenvoorzieningen versterken uw identiteit en imago van uw huis, bedrijf.
Uw wensen worden zorgvuldig door- gesproken en met aandacht uitgewerkt.

Reuvers - Aanleg

Aanleg

Uitvoering van het tuinontwerp. Opmaak borders en potten met eenjarigen. Grondwerk, realiseren verhardingen / sierbestratingen

Reuvers - Renovatie

Renovatie

Om de tuin een nieuw elan te geven zijn
er diverse mogelijkheden om bepaalde onderdelen uit de oude tuin weer in te passen in de nieuwe gerenoveerde tuin.

Reuvers - Onderhoud

Onderhoud

Uitvoeren van regulier tuinonderhoud voor particulieren, zakelijke klanten en semi overheidsinstellingen. Voor- en najaarbeurten, winterklaar maken, snoeiwerkzaamheden, etc.